The Common European Framework of Reference for Languages Literacy of Teachers Working in Turkish Teaching Centers

Aslı Fişekcioğlu

Abstract


The Common European Framework of Reference for Languages, which will be briefly referred to as CEFR in this article, is accepted as a reference by academics working for the Council of Europe Committee on Languages. It sets the criteria for the teaching of any language as a foreign language. It aims to assess and evaluate foreign language acquisition, foreign language teaching, and foreign language levels in the world within certain criteria. In an attempt to determine the prevalence of the literacy of the Common European Framework of Reference for Languages among 88 randomly selected teachers teaching Turkish to foreigners, this study aims to explore, based on the concepts of information literacy and academic literacy, how well the framework is known and received by the teachers. The data revealing the perceptions of the teachers towards the concept of “CEFR” were analyzed and interpreted with the content analysis method. As it can be concluded from the results of the current study, more research is needed on CEFR literacy. In addition, teachers of Turkish as a foreign language should be encouraged to develop professionally and improve their CEFR literacy. This is indeed a key step for the future of teaching Turkish as a foreign language.

Keywords


Teaching Turkish as a Foreign Language, CEFR, Literacy, Teacher

Full Text:

PDF

References


Akintolu, M., & Uleanya, C. (2021). Ensuring Sustainable Development Goal in Rural Africa through Adult Literacy Programme: A Case Study of Technology Usage in Developing Nations. Universal Journal of Educational Research, 9(4), 713 - 719. DOI: 10.13189/ujer.2021.090401.

Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme. [http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/1b.doc]

Albero, B. (2000). L’autoformation en contexte institutionnel. L’Harmattan.

Barbot, M. J. (2001). Les auto-apprentissages. CLE International.

Boylu, E. (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları ve Standart Oluşturma [Doktora Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı/Türkçe Eğitimi Bilim Dalı.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Gelı̇ştı̇rme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26124/275190

CEFR (2018). Common European Framework of Reference for Languages: learnıng, teachıng, assessment companıon volume wıth new descrıptors. Erişim: 1680787989 (coe.int)

CEFR (2020). Common European Framework of Reference for Languages: learnıng, teachıng, assessment companion volume. Erişim: 16809ea0d4 (coe.int)

Coşkun, D. Y., & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.

D-AOBM (2020). Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Tamamlayıcı Cilt. Erişim: meb.gov.tr

Elkıran, Y. M. (2021). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Okuryazarlık Düzeyleri ile Teknoloji Yeterliği Öz-Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Manisa Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 19(3), 325-343.

Fişekçioğlu, A. (2019). Yabanci dil olarak Türkçe öğretiminde diller için avrupa ortak öneriler çerçevesi ölçütlerine göre Türk kültürü tanimlayicilarinin oluşturulmasi: B1 dil düzeyi model önerisi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12(27), 871-893.

Girgin, D., & Akcanca, N. (2021). Eğitimde Yenilikçİ Bir Öğrenme Yaklaşımı: İşbirlikli Yaratıcılık Modeli Trakya. Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1) 367-391.

Güneş, F (2019). Okuryazarlık Yaklaşımları. The Journal of Limitless Education and Research, 4(3), 224-246.

Incik, E. Y. (2020). Investigation of Pre-Service Teachers’ Individual Innovativeness Characteristics and Learning Styles According to Various Variables. International Journal of Progressive Education, 16(1), 152-167.

Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 723-747.

Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. Jossey-Bass.

Nimehchisalem, V., Edmund Foo Sze Kai, & Nowrouzi, S. (2019). English as a Second Language Learners and Teachers’ Conceptions of Language Assessment. Asia TEFL Journal, 16(4), 1348-1359. http://dx.doi.org/10.18823/asiatefl.2019.16.4.18.1348

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. 39(173). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3278>.

Uğurlu, C. T., Kadir, B., & Seyfettin, A. (2018). Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi. Elementary Education Online, 17(4), 1988-2005. [Online]: http://ilkogretim-online.org.t

Yasa, H. D. (2018). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bilgi Okuryazarlığı Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [Master’s Thesis]. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme Ana Bilim Dalı

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.141

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.