The Effect Of Reading Literacy Questioning Training On Turkish Language Teacher Candidates’ Pisa-Style Questions Preparation

Elif İstanbullu, Gökhan Arı

Abstract


The purpose of the study was to test the effect of reading literacy questioning training on Turkish language teacher candidates’ PISA-style question preparation. The training was carried out with 55 volunteer Turkish teacher candidates studying at the Turkish Language Teaching undergraduate program of Bursa Uludağ University. The training sessions with participants within the framework of the study lasted for 7 weeks in the fall semester of the 2019-2020 academic year. The study was conducted with a nested experimental design, which is one of the mixed methods. As a data collection tool, a test with 6 texts for the participants to ask questions and classify them was used. Furthermore, a semi-structured interview form was used to specify the development of the participants in the training process. The data related to the test were analyzed using descriptive statistics, t-test, Wilcoxon signed-rank test and Cohen’s d formula, and the interview data were analyzed by the descriptive analysis method. Based on the analysis, the training had a significant effect on the participants’ preparation of PISA-style questions and in increasing the success of classifying PISA-style questions according to the PISA framework. It was found that there was a significant increase in the number of questions asked by the participants after the training and in the number of questions for high-level competencies. After the training, the participants stated that they considered themselves competent in classifying questions rather than preparing PISA-style questions. However, they also stated that the training period was insufficient. The research findings revealed that teacher candidates needed pre-service questioning training and this need should be met. It is recommended that longer period of time be devoted to training for future studies.

Keywords


Pre-Service Education, Reading Literacy, Pisa (Program For International Student Assessment), Questioning, Turkish Language Teacher Candidates

Full Text:

PDF

References


Aktaş, E. (2017). Öğretmen adaylarının farklı metin türlerine yönelik soru sorma becerilerinin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(25), 99-118. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12274

Akyol, H. (2021). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (11th ed.). Pegem Akademi.

Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., & Çetinkaya, Ç. (2013). Anlamaya yönelik ne tür sorular soruyoruz. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-56.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives: Complete Edition. Longman.

Ar, M. E. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerine yönelik geliştirilen nitelikli yaşam temelli açık uçlu soru hazırlama kursunun uygulanması ve değerlendirilmesi [Unpublished master’s thesis]. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Arap, B. (2015). Ortaokul Türkçe öğretmenlerinin metin işleme sürecinde kullandıkları soruların incelenmesi: Bir durum çalışması [Unpublished master’s thesis]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Arı, G. (2014). Evaluation of the questions of understanding the text in Turkish language textbooks according to the revised Bloom’s taxonomy. International Journal of Academic Research, 6(1), 69-75.

Aslan, C. (2011). Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 236-249.

Ateş, S., Güray, E., Döğmeci, Y., & Gürsoy, F. F. (2016). Öğretmen ve öğrenci sorularının gerektirdikleri zihinsel süreçler açısından karşılaştırılması. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 4(1), 1-13.

Bay, D. N. (2011). Okul öncesi öğretmenlerine verilen soru sorma becerisi öğretiminin etkisinin incelenmesi. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bay, D. N., & Alisinanoğlu, F. (2012). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerine uygulanan soru sorma becerisi öğretim programının ögretmenlerin sorularının bilişsel taksonomisine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 80-93.

Ball, B. E. (2014). Why ask the question? A study of teachers’ questioning during discussion of text. [Unpublished doctoral dissertation]. Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, Virginia

Bayraktar, A., & Yalçın, S. (2019). Examining preservice teachers’ questioning and feedback in teaching practicum course. Journal of Education and Future, 16, 17-28. https://doi.org/10.30786/jef.512638

Baysen, E. (2006). Öğretmenlerin sınıfta sordukları sorular ile öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 21-28.

Bekaroğlu, A. (2007). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersindeki yazılı sınav sorularının soru basamaklarına göre incelenmesi ve değerlendirilmesi (Kastamonu örneği) [Unpublished master’s thesis]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). Taxonomy of educational objective: The classification of educational goals: Cognitive domain. United States of America: Davıd McKay Company.

Bolen, J. (2009). An Investigation of Limited Professional Development on Teacher Questioning and Learner. [Unpublished doctoral dissertation]. Walden University.

Bibi, W., Butt, M. N., & Reba, A. (2020). Relating Teachers’ Questioning Techniques with Students’ Learning within the Context of Bloom’s Taxonomy. FWU Journal of Social Sciences, 14(1), 111-119.

Büyükalan Filiz, S. (2002). Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi ve tekniklerine etkisi. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyükalan Filiz, S. (2009). Soru cevap yöntemi eğitiminin öğretmenlerin soru sorma bilgisi ve soru sorma tekniklerine etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 167-195.

Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (25th ed.). Pegem Akademi.

Cotton, K. (1988). Classroom questioning. School Improvement Research Series, 5, 1-22.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi (Y. Dede, & S. B. Demir, Trans., 3rd eds.). Anı Yayıncılık.

Cumhur, F. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının soru sorma davranışlarının gelişiminin incelenmesi: Bir ders imecesi çalışması [Unpublished doctoral dissertation]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Çeliktürk Sezgin, Z., & Gedikoğlu Özilhan, Y. G. (2019). 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne dayalı anlama sorularının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 353-367. https://doi.org/10.16916/aded.530191

Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe dersi sınav sorularının yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 479-497.

Day, R. R., & Park, J. S. (2005). Developing Reading Comprehension Questions. Reading in a foreign language, 17(1), 60-73.

DeWaelsche, S. A. (2015). Critical thinking, questioning and student engagement in Korean university English courses. Linguistics and Education, 32, 131-147. https://doi.org/10.1016/j.linged.2015.10.003

Ensar, F. (2003). Türkçe eğitiminde bir öğretim yönteminin geliştirilmesine kaynaklık etmesi bakımından soru. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 267-285.

Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 81-103.

Eroğlu, S. (2019). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin altı okuma-anlama soru ve etkinliklerinin güncellenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirilmesi [Unpublished master’s thesis]. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Eyüp, B. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının hazırladığı soruların yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 965-982.

Faravani, A., & Taleb, E. (2020). Teachers’ use of Bloom’s higher order questions in class to augment EFL learners’ listening comprehension and critical thinking ability. Journal of Language and Cultural Education, 8(2). https://doi.org/10.2478/jolace-2020-0015

Frager, A. M. (1979). Questioning strategies: implications for teacher training. Retrieved from ERIC datebase. (ED 238 845).

Gall, M. G., & Rhod, T. (1987). Review of research on questioning techniques. In W. W. Wilen (Ed.), Questions, questioning techniques, and effective teaching (pp. 23-43). National Educaiton Association.

Ganser, T. 2000. “An ambitious vision of professional development for teachers”. In: NASSP Bulletin, 84(618), 6-12.

Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915-945.

Geçer, K. (2004). Temel eğitim ikinci kademe birinci sınıf Türkçe öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde soru sorma stratejileri üzerine bir araştırma [Unpublished master’s thesis]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Göçer, A. (2005). İlköğretim 2. kademe Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme [Unpublished doctoral dissertation]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Green, S. B., & Salkind, N. J. (2014). Using SPSS for windows and macintosh: Analyzing and understanding data (7th ed). Pearson Education.

Guskey, T. R., & Yoon, K. S. (2009). What works in professional development?. Phi delta kappan, 90(7), 495-500.

Güfta, H., & Zeki, Z. K. (2008). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi yazılı sınav sorularının düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 205-218.

Gürbüz, M. Ç. (2014). PISA matematik okuryazarlık öğretiminin PISA sorusu yazma ve matematik okuryazarlık düzeyleri üzerine etkisi [Unpublished master’s dissertation]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Halladyna, T. M. (1997) Writing Test Items to Evaluate Higher order Thinking. Allyn & Bacon.

Ingvarson, L., Meiers, M., & Beavis, A. (2005). Factors affecting the impact of Professional development programs on teachers’ knowledge, practice, student outcomes & efficacy. Education Policy Analyssis Archives, 13(10), 1068-2341.

Joseph, S., & Thomas, M. (2020). Questioning behaviours and patterns of prospective teachers on practicum. Cogent Education, 7(1), 1823142. https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1823142

Karatay, H., & Atilla, D. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim, 48(1), 685-716.

Kavruk, H., & Çeçen, M. A. (2013). Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9.

Keray Dinçel, B. (2016). Türkçe öğretmenlerinin anlama becerilerinde ölçme ve değerlendirmeye yönelik görüşleri. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Konuk, S. (2018). 2017 Türkçe dersi öğretim programında yer alan alışılmamış metin türlerini tanıyalım. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(4), 428-452. http://dx.doi.org/10.30703/cije.451242

Marzano, R. J. (1992). A different kind of classroom. Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD).

Mayer, R. E. (2014). Bilişsel süreç boyutu. L. W. Anderson, & D. R. Krathwohl (Eds.), Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama içinde (D. A. Özçelik, Trans., 2nd ed., pp. 81-122). Pegem Akademi.

Metz, M. L. D. (2008). A study of high school mathematics teachers’ ability to identify and create questions that support students’ understanding of mathematics. [Unpublished doctoral dissertation]. University of Pittsburgh.

Mohr, M. M., Rogers, C., Sanford, B., Nocerino, M. A., MacLean, M. S., & Clawson, S. (2004). Teacher research for better schools. Teachers College Press.

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., &

Barrett, K. C. (2004). SPSS for ıntroductory statistics: Use and ınterpretation (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

OECD. (2016). PISA 2018 draft analytical framework may 2016. https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-draft-frameworks.pdf

OECD. (2019). PISA 2018 results (volume I): What students know and can do. OECD Publishing. https://www.oecd.org/education/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm

Oliveira, A. W. (2010). Improving teacher questioning in science inquiry discussions through professional development. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 47(4), 422-453. https://doi.org/10.1002/tea.20345

Ören, Z., Konuk, S., Sefer, A., & Sarıtaş, H. (2017). Ortaokul Türkçe öğretim programlarındaki metin türleri ile PISA’daki metin türlerinin karşılaştırılması. EJER IV. International Eurasian Educational Research Congress Bildiri Kitabı. Anı Yayıncılık.

Özaslan, A. (2019). Çeşitli metin biçimleri ve farklı bilişsel düzeylere yönelik sorularla yapılandırılmış okuma eğitiminin okuduğunu anlamaya etkisi [Unpublished master’s thesis]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Özen, O. (2020). Türkçe öğretmenlerinin açık uçlu soru hazırlama becerilerinin incelenmesi [Unpublished master’s thesis]. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Ralph, E. G. (1999). Developing novice teachers’oral-questioning skills. McGill Journal of Education/Revue des sciences de l›éducation de McGill, 34(001).

Sarar Kuzu, T. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki metin altı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisindeki hatırlama ve anlama bilişsel düzeyleri açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 37(1), 58-76.

Saruhan, Ş. C., & Özdemirci, A. (2018). Bilim, felsefe ve metodoloji (5th ed.). Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Sallabaş, M. E., & Yılmaz, G. (2020). Türkçe ders kitabı’nda bulunan metin altı sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 586-596.

Schleicher, A. (2019). OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher Ekotürk’te/Feyza Gümüşlüoğlu. [Video dosyası] https://www.youtube.com/watch?v=43VcZM2yhrA

Stahl, R. J., & Murphy, G. T. (1981). The domain of cognition: An alternative Bloom’s cognitive domain within the framework of an information processing model. ERIC Documents Reproduction Service No: ED 208 511

Şimşek, M., Tuncer, M., & Dikmen, M. (2018). PISA 2015’e katılan öğrencilerin PISA’ya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 559-569.

Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı nicel veri analizi. Pegem Akademi.

Tan, Z. (2007). Questioning in Chinese university EL classrooms: What lies beyond it?. RELC journal, 38(1), 87-103.

Tankersley, K. (2003). Threads of reading: Strategies for literacy development. Association for Supervision and Curriculum Development.

Ülger, Ü. (2003). İlköğretim 6, 7, 8. sınıflarda Türkçe dersi yazılı sınav soruları üzerine bir değerlendirme. [Unpublished master’s thesis]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ülper, H., & Yalınkılıç, K. (2010). Son iki Türkçe programına göre hazırlanann Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının nicel ve nitel görünümü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 449-461.

Valli, L., & Hawley, W. D. (2002). Designing and implementing school-based professional development. In W. D. Hawley (Ed.), The keys to effective schools (pp. 86-96). Corwin Press, Inc.

Wood, A. T., & Anderson, C. H. (2001). The case study method: critical thinking enhanced by effective teacher questioning skills. In Paper presented at the annual international conference of the 18th world association for case method research & application. (Sweden, June 17–20). ERIC datebase. (ED455221).

Yeşil, R. & Korkmaz Ö. (2010). A comparison of different teaching applications based on questioning in terms of their effects upon pre-service teachers’ good questioning skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1075-1082. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.151

Yoon, K. S., Duncan, T., Lee, S. W. Y., Scarloss, B., & Shapley, K. (2007). Reviewing The Evidence on How Teacher Professional Development Affects Student Achievement (Issues and Answers Report). U.S. Department of Education, Regional Educational Laboratory Southwest.

Yıldız, D., Ünal, A. V., Bayrakcı, M. R., & Polat, M. (2019). Üst düzey okuduğunu anlama becerileri: Başarı testi geliştirme çalışması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 10(20), 1-22.

Zucker, T. A., Justice, L. M., Piasta, S. B., & Kaderavek, J. N. (2010). Preschool teachers’ literal and inferential questions and children’s responses during whole-class shared reading. Early Childhood Research Quarterly, 25, 65-83. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2009.07.001
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.