Digital Literacy and Views of the COVID-19 Pandemic of Students Who Prepared for Musical Aptitude Tests during the Pandemic

Çağla Serin Özparlak

Abstract


This study was carried out with the aim of determining the opinions and digital literacy status of the students who are preparing for the music talent exams of the universities during the COVID-19 process. The research is in the survey model, which is one of the quantitative research methods and is limited to 300 students who took the music department and department aptitude exams of 21 different universities. The type of high school from which the relevant students graduated, the universities they applied to for special talent exams, their previous undergraduate education, their status of researching distance education opportunities, and digital literacy levels of the universities they applied for special talent exams were included in the scope of the study. Within the scope of the problem situation of the research, the effects of the duration of the pandemic on the ear training, instrument training, voice training, and psychological state of the students were investigated. According to the data obtained from the interview form applied to the students, the pandemic process gave the students extra time for ear training, instrument training, and voice training, but this extra time could not be properly evaluated because there was no educator guidance. It was concluded that students felt inadequate about digital literacy.

Keywords


Digital Literacy, Musical Aptitude Tests, Covid-19 Pandemic

Full Text:

PDF

References


Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve sosyal bir değer olarak okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 9-26.

Aslan, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve COVID-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65), 35-41.

Ayaz, T. D., & lbuz, A. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde 4-13 yaş grubu öğrencilerine yönelik uzaktan çalgı öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 21-43.

Babacan, M. D. (2015). Çevrimiçi işitme eğitimi uygulamalarının karşılaştırılmalı incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2146-9199.

Baydağ, C. (2020). Ses eğitiminde repertuvar seçiminin önemi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 387-398.

Bolat, M., & Akıncı, M. Ş. (2020). Müzik alanındaki öğretim elemanlarının covid-19 süreçlerine ilişkin görüşleri. II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. 29-31 Ekim 2020, Ankara.

Botstein, L. (2021). The future of music in America: The challenge of the covid-19 pandemic. The Musical Quarterly, 102, 351–360. Doi:10.1093/musqtl/gdaa007.

Bruin, L. R. (2021). Instrumental music educators in a covid landscape: A reassertion of relationality and connection in teaching practice. Frontiers in Psychology, 11(1), 624-717. doi: 10.3389/fpsyg.2020.624717.

Budak, F., & Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, 1, 62-79.

Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. (Birinci basım). Bilim ve Sanat Yayınları.

Burç, N., & Yavuz Ş. (2019). Müzik eğitimi alan öğrencilerin müziksel işitme dersinde makamsal dikte yazma becerilerinin belirlenmesi. İdil Sanat Dergisi, 64, 1817-1834. doi: 10.7816/idil-08-64-17.

Calderón-Garrido, D., & Gustems-Carnicer, J. (2021). Adaptations of music education in primary and secondary school due to COVID-19: The experience in Spain. Music Education Research, 23(2), 139–150. Doi: 10.1080/14613808. 2021.1902488.

Camlin, D. A., & Lisboa, T. (2021). The digital ‘turn’ in music education. Music Education Research, 23(2), 129–138. Doi: 10.1080/14613808.2021.1908792.

Daubney, A., & Fautley, M. (2020). Editorial research: Music education in a time of pandemic. British Journal of Music Education, 37, 107–114. Doi:10.1017/S0265051720000133.

Demirgen, E., & Sazak, N. (2014). III. Selim Dönemi’nde enderun-i hümayun mekteplerinde okutulan müzik risalesinin meşk yöntemi açısından incelenmesi. İdil Dergisi, 3(11), 27-46. doi: 10.7816/idil-03-11-02

Duman, N. (2020). Üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük. The Journal of Social Sciences, 4(8), (426-437). Doi: 10.30520/tjsosci.748404.

Duran, E., & Özen, N. E. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 31-46.

Ekici, T. (2017). Bireysel ses eğitimi dersine yönelik motivasyon ölçeği geliştirme. Akademik Bakış Dergisi, 60(Mart- Nisan), 337-349.

Erfidan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri: Balıkesir Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Hamutoğlu, N. B., Güngören, Ö. C., Uyanık, G. K., & Erdoğan, D. G. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 408- 429.

Karakaş, M. (2020). COVID-19 salgınının çok boyutlu sosyolojisi ve yeni normal meselesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40(1), 541 -573. doi:10.26650/SJ.2020.40.1.0048.

Karakulak, L. Ş. (2017). Üniversite son sınıf öğrencilerinin geleceğe karşı belirsizlik ve kaygı düzeylerinin yaşam doyumları üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Küçük, P. D. (2020). COVID-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. TheJournal of SocialSciences, 7(47), 19-40. doi:10.29228/SOBIDER.44497.

Maden, S., Maden, A., & Banaz, E. (2018). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık bağlamında değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 685-698.

Morens, D. M., Folkers, G. K., & Fauci, A. S. (2009). What is a pandemic?. The Journal of infectious diseases, 200(7), 1018-1021.

Octaviani, K. S. (2020). Music education in the COVID-19 pandemic: Challenges of distance learning and digital platforms. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 552, 146-149.

Ömür, Ö., & Sonsel, Ö. B. (2021). COVID-19 and digital literacy: assessing pre-service music teachers’ views on piano lessons provided in emergency remote teaching. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(3), 117-126. doi: 10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.117.

Özerbaş, M. A., & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 16-25.

Özmenteş, S. (2013). Çalgı eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performans. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 320-331.

Öztürk, B., & Çetinkaya, A. (2021). Pandemi döneminde bir eğitim aracı olarak televizyon: TRT EBA TV. İNİF E- Dergi, 6(1), 140-162. doi:10.47107/inifedergi.886813.

Piji, D. (2020). COVID-19 Salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(47), 19-40.

Sağer, T., Özkişi, G., & Yüceer, E. M. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinin müzik dinleme ve icra pratiklerine etkileri: Yıldız Teknik Üniversitesi lisans öğrencileri örneği. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi, 4, 1-17.

Sakarya, G., & Zahal, O. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan keman eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 795-817. doi:10.7827/TurkishStudies.44504.

Setiawan, A. Y., Bulan, I., & Habsary, D. (2020). Social media as a platform of performing arts education during COVID-19 pandemic. The 2th ICOPE 2020, October 17-18.

Shaw, R. D., & Mayo, W. (2021). Music education and distance learning during COVID-19: a survey. Arts Education Policy Review, 1-10. DOI: 10.1080/10632913.2021.1931597.

Umuzdaş, S., & Baş, A. H. (2020). Konservatuvar öğrencilerinin COVID-19 salgını sürecindeki uzaktan eğitim ile ilgili algılarının ve deneyimlerinin araştırılması (Tokat ili örneği). Yegâh Mûsikî Dergisi, 3(2), 204-220.

Yılmaz Altuntaş, E., Başaran, M., Özeke, B., & Yılmaz, H. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejilerine ve öğrenme deneyimlerine ilişkin algı düzeyleri. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 3(2), 8-23.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.1p.26

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.