Determination of Social Studies Teachers’ Opinions on Socıal Gender

Melek Körükcü

Abstract


Social gender is a concept built with life experiences. It distinguishes men and women through their biological differences. Social gender attributes behaviors and roles in accordance with the gender identity of the society to individuals. Social studies regard each student as a unique individual. Social studies students should be sensitive to these differences in their relationships and should respect each other. This is important for respect and equality between the genders. In this context, social studies teachers have an important role in conveying concepts such as gender, equality and human rights to their students accurately and effectively. The aim of this study is to examine social studies teachers’ perceptions of social gender equality in terms of various variables. In the research, qualitative and quantitative methods were used together and mixed structure was applied. The quantitative study group of the research consists of 112 female and 92 male social studies teachers in total. Participants were determined by using criterion sampling, one of the purposeful sampling methods. In the research, the qualitative study group was selected from the quantitative research group through simple random sampling. A total of 20 social studies teachers, 10 female and 10 male, working in 6 different schools were interviewed. In the study, quantitative data were collected with the “Social Gender Perception Scale” developed by Altınova and Duyan (2013). The semi-structured interview form prepared by the researcher was used to obtain qualitative data. The qualitative data of the research were analyzed by content analysis method. The quantitative data obtained in the study were analyzed in IBM SPSS 15.0 program. Social studies teachers’ views on social gender equality have also been evaluated in terms of curriculum literacy. At the end of the study, it was found that social studies teachers have high social gender perceptions. In the gender variable, it was determined that the social gender perception levels of female social studies teachers were higher than male teachers. In the qualitative findings of the study, it was found that teachers treated their students equally and fairly, regardless of gender, and avoided sexist discourse. It was determined that when sexist attitudes and groups were formed in the classroom, teachers directed their students to respect and empathize with each other. In addition, it was found that the teachers mostly explained gender equality in their lessons by linking with biographies. Recommendations are made taking the findings of the study into consideration.

Keywords


Social Gender, Social Studies Teacher, Social Studies, Curriculum Literacy

Full Text:

PDF

References


Acar Erdol, T. & Gözütok, F. D. (2017). Ortaöğretim öğrencileri için toplumsal cinsiyet eşitliği öğretim programı ihtiyaç analizi: bir anadolu lisesi örneği. Eğitim ve Bilim, 42(190), 39-65.

Adaçay, F. R. (2014). Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma. Ekin.

Altınova. H. & V. Duyan, (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 9–22.

Arslan, Ş. A. (2000). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları.

Asan, H. T. (2010). Ders kitaplarında cinsiyetçilik ve öğretmenlerin cinsiyetçilik algılarının saptanması. Fe Dergisi: Feminist Eleştiri, 2(2), 66-74.

Ayan, F. (2000). Bayan öğretmenlerin yöneticilikleri ve öğretmen görüşleri. (Unpublished master thesis). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey.

Baş, E. A. & Şentürk, İ. (2017). Eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 119-143.

Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegem.

Başçı, B. & Giray, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analizi. Journal of Life Economics, 3(4), 117-142

Bauman, Z. (2020). Bireyselleşmiş Toplum. Ayrıntı.

Beauvoır, S. (2019). İkinci Cinsiyet. Koç Üniversitesi.

Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim program okuryazarlığı ölçeği. International Periodical fort he Languages, Litertature and History of Turkish, 12(18), 121-138.

Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Alt Üst Edilmesi. Metis.

Connell R. W. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Ayrıntı.

Creswell, W. (2020). Nitel Araştırma Yöntemleri. Siyasal.

Çengelci, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sinif dişi öğrenmeye ilişkingörüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1823-1841.

Dökmen, Z. (2006). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Sistem.

Ecevit, Y. (2003). toplumsal cinsiyetle yoksulluk ilişkisi nasıl kurulabilir? Bu ilişki nasıl çalışılabilir? Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25, 83- 88.

Er & Körükcü (2016). Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri. H. Tokcan (Ed.), Biyografiler İle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Pegem.

Ertung, C. (2013). Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği ve Medya: Reklamlarda Kadın Bedeninin Kullanımı. L. Gültekin, G. Güneş, C. Ertung & A. Şimşek (Eds.), Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi.

Esen, Y. (2013). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığını geliştirme amaçlı bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 38(169), 280-295.

Fidan, S. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. (Unpublished master thesis). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey.

Fontana, M., Joekes, S. & Masika, R. (1998). Global Trade Expansion and Liberalisation: Gender İssues and İmpacts. Brıdge (Development-Gender.) Institute of Development Studies Report, 42.

Giddens, A. (2012). Sosyoloji. Kırmızı Yayınları.

Kantaroğlu, A., Çetin, N. Y. & Erdoğan, A. (2018). Ergenlerde toplumsal cinsiyet algılarının sosyodemografik özelliklere göre değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi, 10(2), 175- 187.

Kasa, B. & Şahan, B. (2016). Gender in primary school turkish textbooks. International Journal of Human Sciences, 13(3). 4152–4167.

Kottak, C. P. (2002). Antroploji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. Ütopya.

Köysüren, A. Ç. (2016). Kültürel ve Dini Algıda Toplumsal Cinsiyet. Sentez.

Lindsey, L. (2016). Gender Roles: A Sociological Perspective. Routledge.

March, C., Smyth, İ. & Mukhopadhyay M. (1999). A Guide to Gender-Analysis Frameworks. Oxfam.

Miles, M, B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (2017). https://ogm.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-egitim-kurumlari-sosyal-etkinlikler-yonetmeligi/icerik/810.

Ministry of Education Educational Institutions Social Activities Regulation, (2018). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf

Moser, C. O. N. (2003). Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. The Taylor & Francis e-Library, Routledge.

Oakley, A. (2005). Sex, Gender and Society. Ashgate.

Osadan, R. & Burrage, A. I. (2013). Gender bias in primary education a theoretical analysis. Cypriot Journal of Educational Sciences, 8(4), 497-503.

Öngen, B. & Aytaç, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam değerleri ilişkisi. Sosyoloji Konferansları, 48, 1-18.

Özkan, G. (2019). Üniversite Öğrencisi Kadın Futbolcuların Toplumsal Cinsiyet Algıları ile Sporcu Öz Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Unpublished master thesis). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Turkey.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.). Sage.

Sayılan, F. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim; Olanaklar ve Sınırlar. Dipnot.

Scott, J. W. (2013). Feminist Tarihin Peşinde. BGST.

Seçgi̇n, F. & Kurnaz, Ş. (2015). Sosyal bilgiler dersinde toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 24-38.

Seçgin, F. & Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(4), 2446-2458.

Sırmabıyıklı, G. (2017). MEB Aile Eğitimi Programının Eğitim Materyallerinde Toplumsal Cinsiyet. (Unpublished master thesis). Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey.

Şirin, H. (2005). Öğrencilerin sosyal sorumluluklarının geliştirilmesinde öğretmenlerin rolü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 301-316.

Tan, M. G. (2006). Kadın öğretmenlerin anlatılarıyla eğitimde cinsiyetçilik. Kadın Çalışmaları Dergisi, 1(3), 118-125.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Klavuzu, (2016). http://tical.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/26/15/971621/dosyalar/2017_12/12163245_Toplumsal_Cinsiyet_EYitliYine_DuyarlY_Okul_StandartlarY_KYlavuzu.pdf.

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması, (2016). ://www.khas.edu.tr/cms/kadin/dosyalar/files/Report%202016%20TR%20BAP.pdf.

Uzun, Z., Erdem, S., Güç, K., Şafak Uzun, A. & Erdem, E. (2017). Toplumsal cinsiyet algısı ve toplumsal cinsiyet rollerine eğitimin etkisi: Deneysel bir çalışma. Journal of Human Sciences, 14(1), 678-693.

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 35, 29-56.

Yazıcı K., Uslu S. & Arık S. (2016). The investigation of the social entrepreneurship characteristics of social studies pre service teachers. Cogent Education, 3(1), 1–11.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin.

Yorgancı, F. (2008). İlköğretimde Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşası (Unpublished master thesis). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Turkey.

Zeyneloğlu, S. (2008). Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları (Unpublished doctoral thesis). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.